Tóm tắt Điều lệ tổ chức và hoạt động

Điều lệ được của Hội Điện lực miền Nam (SEEA) gồm 7 chương và 28 điều đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Sau đây là tóm tắt những nội dung chủ yếu:
seea tom tat

SEEA có trụ sở đặt tại 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học, những người hoạt động trong ngành điện hoặc quan tâm đến sự phát triển của ngành điện ở các tỉnh thành phía Nam, hoạt động thường xuyên, không vì mục đích lợi nhuận, theo quy định của pháp luật.
Mục đích của SEEA là tập hợp, đoàn kết và động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học, những người hoạt động trong ngành điện hoặc quan tâm đến sự phát triển của ngành điện ở các tỉnh thành phía Nam, nhằm tập hợp tri thức, kinh nghiệm phong phú, đa dạng giữa các hội viên để chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển nghề nghiệp; góp phần hỗ trợ ngành điện trong xây dựng và triển khai chiến lược phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động; cùng nhau phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Hội hoạt động tại các tỉnh phía Nam từ Ninh Thuận, Lâm Đồng đến Cà Mau, Kiên Giang, có con dấu, tài khoản riêng, có cơ quan ngôn luận, xuất bản; là hội thành viên của Hội Điện lực Việt Nam hoạt động theo Điều lệ của Hội phù hợp với Điều lệ của Hội Điện lực Việt Nam. Hội Điện lực miền Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Công thương và các bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Nhiệm vụ:
1. Tập hợp đoàn kết đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học, những người hoạt động trong ngành điện hoặc quan tâm đến sự phát triển của ngành điện ở các tỉnh thành phía Nam.
2. Tập hợp tri thức, kinh nghiệm của lực lượng hội viên cùng các nguồn lực khác ở bên ngoài có thể huy động được để chia sẻ, phổ biến rộng rãi các loại hình kiến thức, kinh nghiệm cho hội viên.
3. Giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ, kiến thức nghề nghiệp, phát huy sáng kiến, sáng chế trong hoạt động nghề nghiệp; hợp tác, sáng tạo giải quyết những vấn đề cấp thiết của thực tiễn phục vụ phát triển cho sản xuất và đời sống.
4. Nâng cao năng lực của tổ chức và lực lượng hội viên; góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực các hoạt động quản lý, sản xuất và cung cấp điện cho xã hội.
5. Quan tâm đến quyền lợi vật chất và tinh thần của hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các tổ chức thuộc Hội và hội viên trong hoạt động nghề nghiệp.
Quyền hạn:
1. Tham gia góp ý xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến ngành Điện khu vực miền Nam.
2. Tham gia soạn thảo tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực liên quan đến ngành Điện. Tham gia ý kiến xây dựng các quy phạm, tiêu chuẩn ngành điện, quy trình kỹ thuật, quy chế phục vụ trong quản lý sản xuất kinh doanh nguồn và lưới điện trên địa bàn phía Nam.
3. Tổ chức, hoặc phối hợp tổ chức phổ biến các cơ chế chính sách liên quan đến ngành Điện và quy định của pháp luật cho hội viên. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn các hội nghề nghiệp liên quan trong và ngoài ngành, trong nước cũng như quốc tế, để trao đổi về các hoạt động nghề nghiệp.
4. Quan hệ hợp tác, tham gia các diễn đàn, hội thảo, các hoạt động và được gia nhập làm thành viên các tổ chức nghề nghiệp trong nước, các nước trong khu vực và trên thế giới theo quy định pháp luật.
5. Được tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan lĩnh vực điện trong khu vực phía Nam.
6. Tổ chức xuất bản sách, tài liệu chuyên môn, tập san, bản tin, tạp chí để phục vụ hoạt động của Hội.
7. Được nhận tài trợ, ủng hộ của cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Hội viên – Quyền & Nhiệm vụ; Thủ tục kết nạp & xóa tên:
Hội viên chính thức là công dân, tổ chức của Việt Nam tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện xin gia nhập Hội, thuộc một trong các đối tượng sau, đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hội:
a) Công dân Việt Nam trình có độ từ trung học phổ thông trở lên, hoạt động trong ngành điện hoặc có liên quan đến ngành điện quan tâm đến đến việc xây dựng và phát triển ngành điện tai khu vực phía Nam;
b) Các nhà khoa học, lãnh đạo quản lý; các cán bộ có tâm huyết, những người có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác trong ngành điện, những người đang hoạt động trong ngành điện tại khu vực phía Nam;
c) Tổ chức hoạt động trong ngành điện hoặc có liên quan đến ngành điện ở khu vực phía Nam. Các cán bộ quản lý có uy tín, có năng lực hoạt động, nhiệt tình đóng góp và giúp đỡ Hội được Hội mời làm hội viên danh dự. Công dân Việt Nam tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội Điện lực miền Nam, đóng góp cho sự phát triển của Hội nhưng chưa đủ điều kiện hoặc chưa có nguyện vọng trở thành Hội viên chính thức thì có thể trở thành hội viên liên kết.
Quyền của Hội viên:
1. Được trực tiếp tham gia các hoạt động của Hội, được cung cấp các thông tin về việc ban hành, bổ sung sửa đổi các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được tham dự các khoá bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.
2. Được Hội bảo trợ, tạo điều kiện để thực hiện các sáng kiến, cải tiến nghiệp vụ hoặc nghiên cứu trong khả năng của Hội.
3. Được quyền yêu cầu Hội bảo vệ lợi ích hợp pháp trong hoạt động nghề nghiệp của cá nhân hội viên khi bị xâm phạm.
4. Được kiến nghị với Hội đề nghị cơ quan nhà nước những vấn đề cần sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các chính sách liên quan đến ngành Điện; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thảo luận và công bố các quy chế mới cần thiết cho hoạt động của Hội.
5. Hội viên chính thức được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội, được tham dự và biểu quyết trong các hội nghị của Hội. Hội viên chính thức được ủy quyền cho hội viên chính thức khác thực hiện các quyền của mình.
6. Hội viên liên kết và hội viên danh dự được tham gia các hoạt động và tham gia Đại hội của Hội nhưng không được ứng cử, đề cử vào ban lãnh đạo Hội, và biểu quyết các vấn đề của Hội.
7. Được làm đơn xin ra khỏi Hội khi xét thấy không đủ điều kiện tiếp tục tham gia.
Nhiệm vụ của Hội viên:
1. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, Điều lệ Hội, nội quy, quy chế và các nghị quyết, quyết định của Hội, tích cực tham gia hoạt động cho Hội.
2. Tham gia sinh hoạt và đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Điều lệ Hội, miễn trừ đối với hội viên danh dự không phải đóng hội phí.
3. Không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ, khả năng về mọi mặt, đặc biệt là trình độ nghiệp vụ, chuyên môn và trình độ quản lý.
4. Giữ gìn và đề cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp.
5. Nâng cao uy tín và tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và danh tiếng của Hội, bảo vệ danh dự và lợi ích của Hội, vận động mọi người hưởng ứng các hoạt động của Hội, tham gia tích cực vào việc phát triển hội viên mới.
Kết nạp Hội viên:
1. Những cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 6 của Điều lệ này làm đơn xin gia nhập Hội, gửi Ban Chấp hành (BCH) để xem xét đề nghị Chủ tịch Hội quyết định kết nạp.
2. Hội viên danh dự là những người do BCH Hội mời và được người đó chấp nhận.
Xóa tên Hội viên:
1. Hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm Điều lệ Hội, không chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội gây tổn hại đến uy tín của Hội hoặc hội viên khác thì bị khai trừ và xóa tên khỏi danh sách hội viên.
2. Việc khai trừ và xóa tên do Văn phòng Hội đề nghị, Ban Thường vụ Hội quyết định.
3. Khi hội viên bị khai trừ và xóa tên, Văn phòng Hội có trách nhiệm thông báo đến những hội viên có liên quan.
Tổ chức, hoạt động của Hội:
Hội Điện lực miền Nam tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và theo quy định của pháp luật,
Điều lệ Hội. Tổ chức của Hội gồm: Đại hội đại biểu toàn khu vực, Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ Hội, Ban Kiểm tra Hội, Văn phòng và các ban chuyên môn, Chi hội tại các công ty điện lực tỉnh/thành và Phân hội tại các đơn vị trực thuộc các cơ sở công ty điện lực tỉnh/thành.
Tổ chức trực thuộc Hội có tư cách pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. Đại hội Đại biểu toàn khu vực của Hội: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội đại biểu toàn khu vực của Hội.
Nhiệm kỳ của Đại hội là 5 năm một lần do BCH Hội triệu tập. Trường hợp cần thiết BCH có thể triệu tập Đại hội bất thường khi có ít nhất 2/3 số ủy viên BCH Hội hoặc có ít nhất trên 1/2 tổng số hội viên chính thức đề nghị. 
Đại hội có nhiệm vụ:
a) Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ đã qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới;
b) Thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội hoặc chia, tách; hợp nhất; sáp nhập; đổi tên và giải thể Hội (nếu có);
c) Thông qua báo cáo thu, chi tài chính nhiệm kỳ trước, kế hoạch thu, chi tài chính nhiệm kỳ mới và quyết định mức thu hội phí;
d) Biểu quyết số lượng thành viên BCH, Ban Kiểm tra và bầu BCH, Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ mới;
đ) Thảo luận và quyết định các vấn đề cần thiết khác.
Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;
b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được trên 1/2 đại biểu chính thức có mặt tán thành.
Ban Chấp hành Hội:
1. BCH Hội là cơ quan lãnh đạo Hội giữa hai nhiệm kỳ Đại hội, họp mỗi năm từ 1-2 lần. Trường hợp cần thiết tổ chức hội nghị bất thường do Chủ tịch Hội triệu tập khi có trên 1/2 số ủy viên BCH yêu cầu.
2. Ủy viên BCH là người có uy tín, tâm huyết với nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm quản lý, điều hành và có phẩm chất đạo đức tốt. Số lượng thành viên BCH Hội do Đại hội quyết định.
3. BCH Hội có nhiệm vụ:
a) Bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, trong đó có một Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký của Hội;
b) Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội, BCH hoặc nghị quyết các kỳ sinh hoạt hội viên hàng năm;
c) Trên cơ sở nghị quyết Đại hội, xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình hoạt động hàng năm, nhiệm kỳ của BCH;
d) Thông qua báo cáo tổng kết năm, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp chủ yếu năm sau;
đ) Chuẩn bị văn kiện Đại hội, triệu tập Đại hội, tổ chức hội nghị BCH, các kỳ sinh hoạt hội viên.
e) Lãnh đạo thực hiện Điều lệ Hội. g) Thảo luận, thông qua các quy chế quản lý và hoạt động Hội phù hợp quy định Điều lệ Hội và pháp luật; thảo luận, thông qua việc thành lập các pháp nhân trực thuộc Hội. 
Ban Thường vụ Hội:
1. Ban Thường vụ Hội là cơ quan thay mặt BCH, giải quyết các công việc của Hội khi không có điều kiện thông qua Hội nghị BCH, có nhiệm vụ điều hành việc thực hiện các nghị quyết Đại hội, BCH giữa hai kỳ họp BCH.
2. Ban Thường vụ gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch và các uỷ viên, số lượng uỷ viên Ban Thường vụ không quá 1/3 tổng số uỷ viên BCH Hội.
Ban Thường vụ định kỳ 3 tháng họp một lần, họp bất thường do Chủ tịch Hội triệu tập hoặc khi có trên 1/2 số uỷ viên Ban Thường vụ yêu cầu. Ban Thường vụ cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký, một số ủy viên thường vụ và Chánh Văn phòng Hội làm Thường trực điều hành và giải quyết công việc thường xuyên của Hội.
Chủ tịch Hội là người đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật; chủ trì các cuộc họp của BCH, Ban Thường vụ, điều hành việc triển khai các nghị quyết Đại hội, BCH và Ban Thường vụ; quyết định thành lập các ban chuyên môn và bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc theo đề nghị của Ban Thường vụ; quyết định kết nạp, xoá tên hội viên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội.
Các Phó Chủ tịch Hội: Các Phó Chủ tịch Hội là người giúp việc cho Chủ tịch Hội, được Chủ tịch uỷ nhiệm và phân công trực tiếp phụ trách và điều hành một số mặt hoạt động và phụ trách các ban chuyên môn của Hội.
Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội là người giúp Chủ tịch Hội xử lý công việc hàng ngày của Hội; thay mặt Chủ tịch Hội khi Chủ tịch vắng mặt; Phụ trách Văn phòng Hội; và Lập và gửi các báo cáo định kỳ, báo cáo hàng năm và báo cáo nhiệm kỳ BCH.
Ban Kiểm tra Hội, Văn phòng và các Ban chuyên môn:
Đại hội bầu Ban Kiểm tra của Hội gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và một số uỷ viên. Trưởng Ban Kiểm tra phải là uỷ viên Ban Thường vụ. Ban Kiểm tra Hội có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội; kiểm tra các hoạt động của BCH, kiểm tra tài chính của Hội và các ban chuyên môn; xem xét và giải quyết các đơn thư khiếu tố (nếu có) theo quy định của Điều lệ Hội và quy định pháp luật. Ban Kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra với BCH và có quyền kiến nghị với BCH về những biện pháp cần thiết, kể cả kiến nghị triệu tập Đại hội bất thường để giải quyết các vấn đề quan trọng và cấp bách phát sinh. Văn phòng Hội, các ban chuyên môn là bộ phận giúp việc cho Ban Thường vụ và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội.
Tài chính của Hội:
Nguồn thu của Hội: Hội phí, thu từ các hoạt động chuyên môn, dịch vụ của Hội theo quy định của pháp luật, hỗ trợ của Nhà nước (nếu có), tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các khoản thu hợp pháp khác. Các khoản chi của Hội: Chi cho các hoạt động quản lý hành chính thường xuyên, cho các hoạt động chuyên môn, dịch vụ về tư vấn, phản biện, nghiên cứu khoa học, thông tin, tuyên truyền, xuất bản, hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng kiến thức; chi trả lương và phụ cấp, công tác phí, bảo hiểm, phúc lợi cho cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác Hội, hợp tác quốc tế; chi mở Văn phòng, thuê trụ sở, mua sắm tài sản, bảo dưỡng thiết bị văn phòng và phương tiện vận chuyển; chi các khoản thuế (nếu có) và các khoản chi khác theo quy chế tài chính của Hội. Tài chính, kế toán của Hội được quản lý theo quy chế tài chính, kế toán của Hội và quy định pháp luật. Báo cáo tài chính hàng năm của Hội phải được công khai trước BCH, Đại hội của Hội.
Chia, tách; hợp nhất; sáp nhập; đổi tên và giải thể Hội:
Việc chia, tách; hợp nhất; sáp nhập; đổi tên và giải thể Hội thực hiện theo quy định của Bộ Luật dân sự, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghị quyết Đại hội của Hội và các quy định pháp luật có liên quan. Khi chia, tách; hợp nhất; sáp nhập; giải thể Hội phải tiến hành kiểm kê tài chính, tài sản của Hội chính xác, đầy đủ, kịp thời và thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật. Khi xét thấy hoạt động của Hội không có hiệu quả, không hoạt động liên tục 12 tháng, không mang lại lợi ích cho hội viên hoặc gây phiền hà, cản trở hội viên thì phải giải thể. Việc giải thể Hội do Đại hội toàn khu vực quyết định theo đề nghị của ít nhất trên 1/2 tổng số hội viên chính thức.
Nội dung khác:
Khen thưởng, kỷ luật:
Ban Chấp hành quy định cụ thể nội dung, trình tự, thủ tục và hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp Điều lệ Hội và pháp luật. Hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, hoặc trong nghề nghiệp chuyên môn được Chủ tịch Hội khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật. Hội viên làm tổn hại đến uy tín, danh dự Hội, làm trái với Điều lệ này, nghị quyết của Hội hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp thì tuỳ theo mức độ sai phạm mà áp dụng các hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến khai trừ. Trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì ngoài hình thức kỷ luật còn phải bồi thường theo quy định pháp luật.
Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ:
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải do Đại hội đại biểu toàn khu vực của Hội thông qua và trình Bộ Nội vụ xem xét quyết định.
Hiệu lực thi hành:
Điều lệ đã được Đại hội đại biểu toàn khu vực của Hội Điện lực miền Nam lần thứ I thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2010 và chính thức có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. BCH Hội Điện lực miền Nam có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây